Wedstrijdreglement

1. De “Mechelse duckrace” wordt georganiseerd door Ronde Tafel 56 Mechelen (hierna “RT56”), die voor de doeleinden van de Mechelse duckrace woonplaats kiest op de zetel van de v.z.w. Ronde Tafel 56 – Mechelen Leeft, gevestigd te 2270 Herenthout, Bouwelse Steenweg 57 bus 004 en met als KBO-nummer 0675.840.570.

2. De Mechelse duckrace vindt plaats op zondag 10 september 2023 op de Mechelse Binnendijle met als startplaats de Zoutwerf en als finish de Vismarkt.

3. De start van de wedstrijd op genoemde datum is voorzien om 14u, doch de organisatie behoudt haar het recht voor om het tijdstip van de wedstrijd wijzigen, dan wel af te lasten, in functie van technische en/of organisatorische redenen dan wel omwille van weersomstandigheden of andere redenen van overmacht. In geval van afgelasting wordt verwezen naar artikel 9 2e alinea van dit reglement.

4. Iedereen die een eendje koopt aan de prijs van vijf Euro (€5) per eendje als steun voor de sociale werken van RT56 kan deelnemen en zich registreren voor de wedstrijd. Er is geen beperking qua aantal eendjes dat iedere deelnemer kan kopen ter registratie. Deelname aan de wedstrijd en het eventuele recht op een prijs is enkel mogelijk na registratie van de deelnemer (“registrator” indien vereist). Bij registratie moeten jouw persoonlijke gegevens (voornaam en achternaam, uw officiële woonplaats, uw e-mail adres alsook uw telefoonnummer (vast of mobiel) verplicht worden ingevuld.
Elk eendje blijft eigendom van de organisatie. De betaling van de deelnameprijs brengt geen eigendomsoverdracht tot stand.

5. Elk lid van RT56 (inclusief would-be en kandidaat-leden) en elke persoon wonende onder hetzelfde dak zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd, dit om elke schijn van belangenvermenging te vermijden.

6. De registratie van een eendje kan op verscheidene manieren gebeuren, afhankelijk van de wijze waarop het eendje als steun voor de sociale werken van RT56 werd gekocht. Ofwel kiest de deelnemer voor:

  • een persoonlijke online registratie via de website https://www.duckracemechelen.be/ met behulp van de registratiecode op het ticket dat hij/zij heeft gekocht van de organisatie. Na registratie ontvangt de deelnemer een bevestigingsemail en een getal dat overeenstemt met het corresponderende eendje;
  • de aankoop van een eendje via de website https://www.duckracemechelen.be/, waar de deelnemer na registratie dient over te gaan tot betaling via het aangegeven online betalingssysteem. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestigingsemail en een getal dat overeenstemt met het corresponderende eendje.

7. Deelname aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige registratie uiterlijk op 9 september 2023 om 13u30 via de website. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Mechelse duckrace meer aanvaard en zullen geen registraties meer worden aangenomen.
Elk recht op een prijs als gevolg van deelname aan de Mechelse duckrace ontstaat pas vanaf ontvangst van de koopprijs door de organisatie.

8. Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd zo tegelijk mogelijk en in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming en/of het raceverloop te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn om de wedstrijd vlot en/of spannend te laten verlopen.

9. De winnaar van de wedstrijd (“de Winnaar”) is het geregistreerde eendje dat als eerste de trechtervormige finish overschrijdt op de plaats die vooraf zal worden afgesproken met de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken geregistreerde eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder. Indien een eendje niet geregistreerd zou zijn, dan wordt het eerstvolgende eendje aangeduid als winnaar van de corresponderende prijs, dit alles onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder. In geval van afgelasting van de Mechelse duckrace zullen de winnaars aangeduid worden middels lottrekking, met dien verstande dat het eerst getrokken geregistreerde lot de laatste prijs wint, het tweede geregistreerde lot de voorlaatste prijs enz. om af te sluiten met de Winnaar.

10. Het wedstrijdverloop zal gebeuren onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
In overeenstemming met artikel 9 van huidig reglement zal de gerechtsdeurwaarder de winnende eendjes uit het water halen en de daaraan verbonden nummers vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De identiteit van de winnende deelnemers zal op de wedstrijddag door afroeping door de organisatie bekendgemaakt worden.
De lijst van alle winnaars zal tevens gepubliceerd worden op de website https://www.duckracemechelen.be/

11. De organisatie stelt de winnaars in kennis van hun respectievelijke prijzen op basis van de gegevens meegedeeld door de deelnemers bij registratie.

12. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen geregistreerde contactgegevens. De organisatie kan op geen enkele manier belast worden met enig zoekwerk naar de identiteit van de deelnemer indien voormelde geregistreerde gegevens onjuist of niet meer actueel zouden zijn op 10 september 2023. De deelnemer die zijn identificatie onmogelijk maakt of heeft gemaakt ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens, hetzij deze welke niet meer actueel of vervallen zijn, sluit zichzelf uit als winnaar van welke prijs dan ook.

13. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden van de gerechtsdeurwaarder. Enkel de eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer zullen deelnemen aan de wedstrijd en komen in aanmerking voor een prijs. De organisatie zal elk eendje dat niet overeen stemt met het wedstrijdeendje ten allen tijde uit de wedstrijd kunnen nemen.

14. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze zonder enige vorm van verhaal, zoals de deelnemer uitdrukkelijk erkent.

15. De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen of op willekeurige wijze te herlanceren vanaf de plaats waar zij vast kwamen te zitten.

16. De organisatie heeft steeds het recht om éénzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

17. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.

18. Het is verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de Binendijle te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

19. Vanaf publicatie van de lijst der winnaars op de website https://www.duckracemechelen.be/ zullen de winnaars uiterlijk op 1 december 2023 RT56 contacteren, dit op de wijze zoals vermeld bij de voormelde publicatie. Ingeval van contactname na 1 december 2023 zal RT56 niet meer verplicht zijn de prijs te overhandigen. De organisatie wordt m.a.w. vrijgesteld van afgifte van de prijs en heeft vanaf dat moment het recht om de prijs een andere bestemming te geven, weliswaar onder de voorwaarde dat de eventuele opbrengt naar een sociaal doel of project gaat (welk doel of sociaal doel wordt enkel en alleen en in alle vrijheid door RT56 bepaald).

20. Door deelname aan de wedstrijd geven de personen/entiteiten achter de winnende eendjes de organisatie toelating om hun persoonlijke gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie en kenbaar te maken aan alle sponsors van de Mechelse duckrace.

21. De personen/entiteiten achter de winnende eendjes verbinden er zich tevens toe vrijwillig hun medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van hun prijs en bij afhaling van de te winnen prijs in aanwezigheid van de door de organisatie voor te dragen personen en ze verlenen hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om hun afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

22. Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan RT56. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.

23. De registratie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. Door zich te registreren erkent de deelnemer perfect geïnformeerd te zijn over de Mechelse duckrace, haar prijzen en voorwaarden, en doet hij/zij uitdrukkelijk afstand van enig recht ten aanzien van de organisatie voor welke reden dan ook.

24. Op huidig wedstijdreglement is enkel het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil in verband met de Mechelse duckrace en m.b.t. huidig wedstrijdreglement (met inbegrip van de interpretatie ervan).